Utredningar

MindMap Psykologi AB erbjuder psykologutredningar till skola, familjer, socialtjänst med mera. En psykologutredning kan vara lämplig när vårdnadshavare eller andra personer i barnets omgivning efterfrågar stöd kring hur man kan förbättra situationen runt barnet. Innan en psykologutredning påbörjas är det alltid viktigt att utredande psykolog och uppdragsgivare är överens om vad syftet och målet med utredningen är. Vi erbjuder därför olika typer av utredningar beroende på vilket behov och frågeställning som just ni har. I företaget finns stor erfarenhet av att genomföra psykologutredningar av barn och unga.

 

 

Ex på frågeställningar

 • inlärningsförmåga
 • elever som har svårt att ta till sig undervisningen i skolan
 • utredning inför inskrivning i särskola
 • förmåga till uppmärksamhet, koncentration och uthållighet
 • arbetsminne
 • psykiskt mående
 • skolfrånvaro
 • problemskapande beteende
 • utagerande beteende

 

 

Målet med varje utredning är att den ska leda till en märkbar förbättring/förändring för barnet.

 

 

 

Utredningsgång

 • Inhämtning av information om barnets tidigare utveckling och lärande. Detta görs i de flesta fall genom intervjuer med vårdnadshavare och lärare.
 • Psykologisk testning vid ett eller flera tillfällen. Ett brett begåvningstest (WISC-IV) administreras. Utifrån resultatet på detta samt frågeställning kan det vara aktuellt med ytterligare testtillfälle för att administrera mer specifika test.
 • Vårdnadshavare, skolpersonal och/eller andra i barnets närhet besvarar formulär kring barnets adaptiva förmågor, dvs hur barnet fungerar i olika vardagssituationer.
 • Ett skriftligt psykologutlåtande med slutsatser och bedömningar presenteras vid ett återkopplingsmöte, där utredande psykolog tillsammans med uppdragsgivare och vårdnadshavare diskuterar hur man bäst går vidare och hjälper barnet. I de fall beställaren önskar lämnas även skriftliga förslag på åtgärder och anpassningar i undervisning och skolmiljö utifrån barnets specifika behov.