Grupputveckling

Små förändringar kan göra stora skillnader -om man förändrar rätt saker! MindMap Psykologi AB arbetar med GDQ som analysverktyg. GDQ är en enkel och tidseffektiv metod för att mäta, utveckla och effektivisera team och arbetsgrupper.
MindMap Psykologi AB erbjuder psykologtjänster med hög kvalitet i Västra Götaland, Halland samt Jönköping län.

arrow-down-animated

Grupp- och arbetslagsutveckling

Hur effektiv är er arbetsgrupp?
Hur mycket av gruppens tid och energi läggs på arbetsuppgifter?
Hur mycket tid ägnas åt relationsbyggande eller konflikter?
Fokuserar ni på rätt saker och arbetar ni mot gemensamma mål? Små förändringar kan göra stora skillnader!

En metod för att besvara dessa frågor samt att analysera utvecklingsområden är GDQ (Group Development Questionnaire) GDQ är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Metoden är etablerad över hela världen ochg för att få använda GDQ krävs utbildning och certifiering av konsulten.

GDQ används för att beskriva och mäta en grupps effektivitet. Resultatet ger också svar på  vilka specifika frågeställningar/områden gruppen behöver arbeta med för att bli mer välfungerande och effektiv. Fokus ligger på såväl medarbetarskap som på ledarskap i gruppen.

Forskning visar att alla grupper går igenom ett antal faser innan den kan fokusera fullt på sin arbetsuppgift. Wheelans modell för grupputveckling omfattar fyra utvecklingsfaser. GDQ- modellen visar vilka frågor gruppen brottas med i de olika faserna. En grupp kan befinna sig i flera faser samtidigt, dock brukar en fas dominera. En grupp i fas 4 lägger ca 80 % av sin tid och energi på effektivt arbete, resten av tiden behövs för att upprätthålla gruppens sociala funktion. Arbetsgrupper som befinner sig i fas 1 & 2 beräknas lägga ca 30 % av sin samlade energi på effektivt arbete.
Att medarbetarna redan arbetar hårt och mycket är ingen garanti för att de arbetar effektivt. Arbetar gruppen mot ett gemensamt mål eller drar man åt olika håll? Gör man rätt saker och på rätt sätt?

4 faser

verksamhetsmål-4steg-processmål

Fas 1

Medlemmarna är beroende av ledarskap
Kommunikationen präglas av artighet och försiktighet
Mål och roller är oklara

Fas 2

Medlemmarna utmanar varann och ledaren
Ifrågasättande av mål och roller
Missnöje

Fas 3

Tilliten ökar bland medlemmar och ledare
Mer flexibel kommunikation
Ökad klarhet om mål och roller

Fas 4

Öppen kommunikationen
Hög trivsel och arbetstillfredsställelse
Hög effektivitet

Hur går det till?

Deltagarna besvarar frågeformuläret GDQ och resultatet visar medarbetarnas och ledarens/chefens uppfattning om hur gruppen fungerar. Resultaten säger hur effektiv och produktiv gruppen är, vad den är bra på, vad som hindrar gruppen från att bli bättre och vad som behöver förbättras för att gruppen skall bli effektivare i arbetet. GDQ’s styrka är att den ger konkreta svar på dessa frågor och att det är gruppen som ger svaren. En handlingsplan för fortsatt arbete utformas och presenteras för gruppen.

Forskning

Team i vinstdrivande företag som befann sig i fas 3 & 4
    ⁃    fick högre skattningar på kundservice
    ⁃    arbetade snabbare
    ⁃    skapade mer intäkter åt företaget

Arbetslag i skolan som befann sig i fas 3 & 4
    ⁃    hade fler elever som fick godkända nationella prov
    ⁃    har fler elever som når fullständiga betyg
    ⁃    hade lägre sjukskrivningstal

än motsvarande grupper i fas 1 & 2.