Handledning

MindMap Psykologi handleder och ger konsultationer till pedagogisk personal och vårdpersonal som arbetar med barn och ungdomar. Vår handledning och konsultation syftar till att skapa bra pedagogiska sammanhang i skolan, hemmet eller inom andra omsorgsområden.


Kontakta oss

Psykologisk handledning

Handledning hjälper personalen att utveckla och behålla ett professionellt förhållningssätt och goda arbetsmetoder.Handledning är en läroprocess och löper över tid och som steg skapar förändring.

Handledning är regelbundna träffar under en i förväg bestämd period. Handledningen syftar till att utveckla personalen och verksamheten och kan handla om alla de frågor som avgör hur arbetet fungerar, både organisatoriska frågor; det sammanhang man befinner sig i, och de personliga förutsättningarna; att tolka sina egna och medarbetares handlingssätt samt att få perspektiv och hjälp med alternativa förhållningssätt och handlingsvägar i arbetet.

Regelbunden handledning hjälper personalen att utveckla och behålla ett professionellt förhållningssätt och goda arbetsmetoder. Handledning minskar risken för känslomässig utmattning i arbetet och utbrändhet och kan därför anses vara ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet at https://xn--trdlsa-hrlurar-mib8ye.se/.

Enbart handledning/konsultation ändrar inte en dålig arbetsmiljö. Det löser inte heller arbetsorganisatoriska problem, ledningsproblem, konflikter eller ”korrigerar besvärliga människor”. Vid den sortens svårigheter behövs andra typer av insatser. Däremot kan handledningen tillsammans med andra insatser skapa en positiv effekt, och på så sätt bidra till ett lärande i organisationen.

Ex på frågeställningar

  • Relationen mellan barnet och den vuxne
  • Samarbete inom eller mellan arbetslag
  • Barn med inlärningssvårigheter
  • Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Barn med problemskapande beteende
  • Kontakt med vårdnadshavare
  • Ledarskap i klassrummet

Psykologisk konsultation

Psykologisk konsultation är ett professionellt möte mellan psykolog och personal med annan yrkesbakgrund kring ett specifikt problem.

Konsultation tar utgångspunkt i enskilda ärenden eller specifika arbetsproblem. Konsultation innebär oftast en eller ett fåtal träffar avslutas då ärendet eller problemet är behandlat. Konsultation kan ske enskilt eller i grupp. Vi arbetar lösningsfokuserat och utifrån teorier om samarbetsbaserad problemlösning (CPS) och låg-affektivt bemötande. Vi fokuserar på personalens beteende och vilken effekt det har på barnens beteende och fortsatta utveckling. Metoderna är forskningsbaserade och har visat sig öka personalens tilltro till sin förmåga att påverka sin arbetssituation, vilket har stor betydelse för personalens upplevelse av att hantera och utvecklas i sitt arbete. Konsultation har även en personalvårdande effekt.